Điểm:0

Làm cách nào để tải bản sửa đổi trước đó của một đoạn văn?

lá cờ cn

Tôi có thể tải các đoạn của trường nút bằng cách sử dụng

$paragraphs = $node->get('my_field')->referencedEntities()

Trong hook_node_update, tôi có thể tải các đoạn trước đó bằng cách sử dụng

$paragraphs = $node-> original->get('my_field')->referencedEntities()

Nhưng thay vào đó, tôi muốn tải đoạn xem trước từ id của họ, đôi khi như:

$paragraphs = $node->get('my_field')->referencedEntities()

foreach ($paragraphs as $key => $paragraph) {
  // getRevisionIDs là mã giả và không tồn tại
  $revisionIds = getRevisionIDs($paragraph['entityKeys]['id'])
  $previewParagraph = \Drupal::entityTypeManager()->getStorage('paragraph')->loadRevision($revisionIds[1])
}

Đăng câu trả lời

Hầu hết mọi người không hiểu rằng việc đặt nhiều câu hỏi sẽ mở ra cơ hội học hỏi và cải thiện mối quan hệ giữa các cá nhân. Ví dụ, trong các nghiên cứu của Alison, mặc dù mọi người có thể nhớ chính xác có bao nhiêu câu hỏi đã được đặt ra trong các cuộc trò chuyện của họ, nhưng họ không trực giác nhận ra mối liên hệ giữa câu hỏi và sự yêu thích. Qua bốn nghiên cứu, trong đó những người tham gia tự tham gia vào các cuộc trò chuyện hoặc đọc bản ghi lại các cuộc trò chuyện của người khác, mọi người có xu hướng không nhận ra rằng việc đặt câu hỏi sẽ ảnh hưởng—hoặc đã ảnh hưởng—mức độ thân thiện giữa những người đối thoại.