Câu hỏi được gắn thẻ là ['siêu v-máy chủ-2008-r2']

Điểm: 0
Làm cách nào để bật Chia sẻ Internet (ICS) trong VPS Windows Server 2012 R2?
lá cờ ar

Tôi có một VPS đang chạy trong Windows Server 2012 R2. Nó có một kết nối ethernet là Bộ điều hợp mạng Hyper-V và không có tùy chọn chia sẻ internet trên các thuộc tính nhấp chuột phải của nó. Làm cách nào để kích hoạt chia sẻ internet trong vps này?

nhập mô tả hình ảnh ở đây

nhập mô tả hình ảnh ở đây