Câu hỏi được gắn thẻ là ['gitlab']

Gitlab là phần mềm quản lý Git tự lưu trữ.

Điểm: 0
Howins avatar
Không thể liên kết âm lượng giữa vùng chứa và vùng chứa khác (docker-in-docker)
lá cờ cn

Tôi cố gắng thiết lập trình chạy gitlab trên MacBook M1 của mình để thử nghiệm môi trường. Quy trình công việc CI của tôi khá đơn giản: xây dựng -> kiểm tra -> triển khai. Tôi sử dụng trình thực thi docker và để kiểm tra các tác vụ tôi sử dụng soạn thảo docker vì tôi phải triển khai cơ sở dữ liệu bên cạnh dá ...

Điểm: 0
Uday Kiran Reddy avatar
How to check script status after_script?
lá cờ cn

In the after_sctipt section, if the script section fails or success, still it runs as I keep allow_failure: true But, how to check in after_script that whether script section failed/success so that I can pass the same in some api call in the after_script

Điểm: 0
Bộ nhớ cache đá quý cho mọi bản dựng trên GitLab Runner
lá cờ us

Tôi đã cài đặt GitLab Runner trên máy chủ Ubuntu. Nó sử dụng trình thực thi 'docker'.

Tôi muốn mọi công việc CI thực thi trên trình chạy này sử dụng cùng một bộ đệm đá quý Ruby, để ngăn tải xuống từ rubygems.org cùng một phiên bản nhiều lần liên tiếp.

Dường như có hai giải pháp:

 1. Sử dụng bộ đệm: hướng dẫn trong ...

Điểm: 0
fajin yu avatar
Tải lại plugin sao chép Gerrit có lỗi "thiếu trình giữ chỗ ${name} trong FileBasedConfig"
lá cờ in

Máy chủ mà tôi đã triển khai Hệ điều hành của Gerrit là Ubuntu 18.04.05và địa chỉ IP của máy chủ Gitlab của tôi là 192.168.0.167. tôi đã thử sử dụng nhân rộng plugin để đẩy dự án gerrit lên máy chủ Gitlab cục bộ. Của tôi gerrit_site/etc/replication.config tập tin thích dưới đây:

["test_project" từ xa]
ââââurl = git@192 ...
Điểm: 0
Uday Kiran Reddy avatar
Làm cách nào để thực thi các lệnh từ xa trên linux và cập nhật giá trị trả về?
lá cờ cn

Là một phần của tự động hóa trong gitlab ci.

Tôi đang chạy một mẫu địa hình và tạo một máy linux.

Sau đó, tôi cần chạy một vài lệnh trên máy từ xa. Tôi đang chạy chúng bằng lệnh ssh từ xa. Nhưng cuối cùng, ngay cả khi đó là thất bại, nó vẫn thể hiện là thành công.

Vui lòng cho tôi biết cách thiết lập loại môi trư ...

Điểm: 0
Làm cách nào để tự động thay đổi cgroup của các quy trình con dịch vụ systemd (trình chạy gitlab)?
lá cờ ru

Tôi đang điều hành một trình chạy gitlab và tôi muốn mỗi công việc tự đưa vào nhóm riêng của mình.

Tôi có thể đặt quy trình con gitlab bash thành nhóm bên phải, nhưng các phần tử con của nó không kế thừa nhóm đó.

Đây là cách tôi đang làm:

$ /usr/bin/ps -opid,cgroup $PPID $$
  NHÓM PID
 43547 11:blkio:/user.slice,9:devices:/user.slice,7:p ...
Điểm: 0
Uday Kiran Reddy avatar
Làm cách nào để sửa cấu hình tập lệnh phải là một chuỗi hoặc một chuỗi các chuỗi lồng nhau sâu tối đa 10 cấp?
lá cờ cn

Với công việc đường ống bên dưới, tôi gặp lỗi cú pháp.

lỗi gitlab

Tìm thấy lỗi trong .gitlab-ci.yml của bạn:
công việc:test-artifact:script config phải là một chuỗi hoặc một mảng các chuỗi lồng nhau sâu tối đa 10 cấp
Bạn cũng có thể kiểm tra .gitlab-ci.yml của mình trong CI Lint

Một số người đề nghị giữ phần : trong  ...

Điểm: 0
Jeysson Paiva avatar
How can to resolve a coreDNS pods with status ContainerCreating - kubernetes
lá cờ cn

I hope somebody can help me.

Well, I'm building a server (CentOS) with Gitlab, Gitlab-Runner, docker, and Kubernetes to CI/CD.

GitLab information

Version:    14.10.2
Revision:    07d12f3fd11
Directory:   /opt/gitlab/embedded/service/gitlab-rails
DB Adapter:   PostgreSQL
DB Version:   12.7  

Gitlab-Runner

Version:   14.10.1

Docker

Version:      20.10.15

Kubernetes

# kubectl version -- ...
Điểm: 1
GitLab Helm Chart Minio use existing PVC
lá cờ ec

Previously in my helm chart, I had the snippet below...

minio:
 replicas: 1
 persistence:
  enabled: true
  existingClaim: minio
  #size: 10Gi
 serviceType: LoadBalancer

Because I do have an existing PVC that I intend to use with Minio. It worked fine, up until a couple months ago, when GitLab changed their chart format up.

Now, it shows that I can set minio.persistence.volumeName to use an exis ...

Điểm: 0
Đường ống Gitlab đang báo lỗi kết nối
lá cờ ng

Chúng tôi đã tạo một trình bao bọc có thể thực thi được cho sản phẩm của mình bằng các công cụ thiết lập python.

với máy aws thì nó đang chạy và cả trong docker container.

Nhưng khi tôi chạy cùng một lệnh trong trình chạy gitlab với cùng một hình ảnh docker, tôi gặp lỗi như bên dưới.

Nhưng khi tôi chạy cùng một lệnh tro ...

Điểm: 0
uday avatar
Làm cách nào để chạy aws cli trên vùng chứa linux của amazon?
lá cờ ke

Tôi muốn chạy các lệnh amazon linux như một phần của đường dẫn gitlab.

Vì vậy, cố gắng sử dụng hình ảnh docker làm người chạy, amazonlinux: mới nhất

Vì vậy, đã kết nối với bộ chứa docker và chạy lệnh bên dưới.

yum -yq cài đặt aws-cli

Nó đã cài đặt aws-cli

Sau đó, cấu hình aws cli.

cấu hình aws đặt vùng $AWS_REGION
b ...
Điểm: 0
Làm cách nào để triển khai địa hình trong một tài khoản aws khác bằng gitlab?
lá cờ kr

Tôi có một trình chạy gitlab được định cấu hình trong phiên bản aws ec2.

Đối với bất kỳ triển khai aws nào, chúng tôi chỉ cần thêm vai trò vào phiên bản ec2.

Tuy nhiên, trình chạy gitlab của chúng tôi được định cấu hình trong một tài khoản aws. Và chúng tôi cần áp dụng các mẫu địa hình aws trên một tài khoản khác ...

Điểm: 0
Chuyển tiếp khóa với PuTTY không hoạt động, nhưng plink KHÔNG hoạt động
lá cờ nl

Tôi đang gặp sự cố khi chuyển tiếp khóa của PuTTY (thông qua cuộc thi) đến máy chủ gitlab của tôi không hoạt động. Tôi đang thực hiện một phiên PuTTY cho máy chủ của mình, với tính năng chuyển tiếp ssh auth được bật. Tôi thấy tác động của việc chuyển tiếp đó trong các biến môi trường trên hệ thống từ xa.

Ä ...

Điểm: 1
WilhelmM avatar
Sử dụng git lfs để quản lý dữ liệu trong máy chủ lưu trữ
lá cờ cn

Tôi là thành viên của một nhóm nghiên cứu vật lý nhỏ (10-15 người) gần đây đã mua một máy chủ lưu trữ và tôi sẽ chịu trách nhiệm thiết lập nó. Do đó, tôi cần nghĩ ra cách tốt nhất để tổ chức dữ liệu mà chúng tôi sẽ tạo.

Khi nghiên cứu cách tốt nhất để làm điều này, tôi đã tìm thấy git lfs. Chúng tô ...

Điểm: 1
Scorpioooooon21 avatar
Không thể đăng nhập vào docker qua Ubuntu 18.04.5 LTS
lá cờ mx

Tôi gặp sự cố khi đăng nhập vào docker từ Ubuntu 18.04.5 LTS của mình

Đây là lệnh tôi chạy để đăng nhập docker

Sudo docker đăng nhập -u myname -p mypass

Đây là lỗi tôi đã có

Phản hồi lỗi từ daemon: Nhận https://registry-1.docker.io/v2/: net/http: yêu cầu bị hủy trong khi chờ kết nối (Client.Timeout đã vượt quá trong khi chờ tià...
Điểm: 0
Làm cách nào để sử dụng lại các tệp vault trong các dự án Ansible Tower khác nhau?
lá cờ in

Tôi có bản cài đặt Ansible Tower và rất nhiều playbook trong các dự án Gitlab. Một số dự án sử dụng các tệp vault, tức là chúng chứa thông tin đăng nhập cho VMware VCenter.

Bất cứ khi nào tôi bắt đầu một dự án/playbook mới, tôi tiếp tục tạo các bản sao của tệp vault từ dự án này sang dự án khác vì trong Ansible To ...

Điểm: 0
DutchEllie avatar
Làm cách nào để viết mẫu Terraform có thể bảo trì
lá cờ cn

đối với công ty của mình, tôi đã được giao nhiệm vụ tạo cấu hình và mẫu tiêu chuẩn cho cụm Kubernetes (EKS) trong Terraform có thể được triển khai bằng GitLab CI/CD. Việc triển khai và cấu hình đã được thực hiện trong một thời gian, nhưng tôi đã gặp khó khăn với khía cạnh mẫu của mọi thứ.

Đây là nhiệm vụ  ...

Điểm: 0
Max K avatar
Gắn âm lượng để tạo hình ảnh được sử dụng bởi người chạy gitlab
lá cờ ec

Tôi có hình ảnh tùy chỉnh nơi tôi muốn chạy một số thử nghiệm yêu cầu ứng dụng đã cài đặt, do đó cần ngữ cảnh openGL. Tôi có thể chạy nó trong vùng chứa được sáng tác theo cách này và xây dựng dự án theo cách thủ công và chạy thử nghiệm. docker-compose.yml:

phiên bản: "3.6"
hình ảnh: registry.gitlab.com/my_image_path:late ...
Điểm: 0
Stefan NovakDev avatar
Viết lại vị trí NGINX cho Gitlab
lá cờ pk

Tôi đang cố gắng để Gitlab hoạt động phía sau Nginx. cấu hình của tôi:

Nginx:

ngược dòng gitlab-workhorse {
  máy chủ unix:/var/opt/gitlab/gitlab-workhorse/sockets/socket fail_timeout=0;
}

vị trí /gitlab/ {
    viết lại ^/gitlab(/.*)$ $1 break;
    client_max_body_size 0;
    gzip tắt;
    proxy_read_timeout 300;
    proxy_connect_timeo ...
Điểm: 0
Goural avatar
Mô-đun Gitlab nguồn địa hình
lá cờ cn

Tôi cần trợ giúp tìm nguồn cung ứng mô-đun địa hình từ kho lưu trữ gitlab với nhiều mô-đun trong đó như ec2, vpc, v.v. Tôi có hai nhánh trong kho lưu trữ mô-đun - phát triển và chính. Tôi đã thử tất cả các cách bên dưới nhưng đều gặp lỗi. Tôi đang tìm nguồn cung ứng một cái gì đó như dưới đây. Tôi chỉ cần ssh, khà...

Điểm: 0
sokolata avatar
Gitlab: Có thể chỉ định vai trò trong bảng kê khai Azure AD không?
lá cờ cn

Tôi đã sử dụng Azure AD để đăng nhập vào Gitlab và bây giờ tôi cũng muốn quản lý các vai trò (Người dùng thông thường, người dùng Quản trị viên) trong Azure AD và chuyển chúng cho Gitlab. Các vai trò có thể được lưu trữ trong Tệp kê khai Azure, sau đó được ứng dụng nhận dạng. Điều này cũng có thể xảy ra với Gitlab  ...

Điểm: 0
Vòng lặp sự cố Sidekiq, không có công việc nào chạy
lá cờ ec

Sau khi nâng cấp GitLab lên 14.7, sidekiq không tiếp tục chạy và không có công việc nào đang chạy.

Tất cả các công việc CI đều bị kẹt nói Công việc này phụ thuộc vào các công việc ngược dòng cần thành công để công việc này được kích hoạt. Tôi cũng không thể rặn trong trạng thái này.

Phiên bản Kubernetes: 1.21.6 Phià...

Điểm: 0
Trong Gitab repo Hợp nhất Yêu cầu hiển thị "Đang kiểm tra trạng thái đường ống" là bị kẹt
lá cờ ca
Geo

Gần đây, chúng tôi đã cập nhật máy chủ gitlab và chúng tôi có thể thấy đối với một số repos trong khi tạo Yêu cầu hợp nhất, chúng tôi có thể thấy "Kiểm tra trạng thái đường ống" bị kẹt. Chúng tôi đã xác minh và xác nhận cài đặt cho "Đường ống phải thành công" không được bật cho kho lưu trữ này và kho lưu t ...

Điểm: 0
Nightbird avatar
Starting Gitlab 14.6.3 Docker (custom ports) without errors but webserver not reachable
lá cờ br

I am trying to run gitlab docker image 14.6.3 with custom ports for HTTP (60000) HTTPS (60001) and SSH (60002).

For this, I created the folder /srv/gitlabNB/ and started the instance like so:

 sudo docker run --detach \
 --hostname gitlab.testdomain.de \
 --publish 60000:60000 --publish 60001:60001 --publish 60002:60002 \
 --name gitlabNB \
 --restart always \
 --volume /srv/gitlabNB/config:/etc/gitl ...
Điểm: 0
Gitlab-runner using Virtualbox VM stuck in 'poweroff' state
lá cờ ph

The Problem

After a specific project runs on my CI, virtualbox hangs while trying to 'poweroff' the VM. vboxmanage list runningvms shows nothing, but ps ax | grep VBoxHeadless shows the process is still running, and vboxmanage controlvm <VMName> poweroff throws error: The virtual machine is being powered down. It will sit like this indefinitely until I manually kill the process.

The Details

I  ...

Điểm: 0
Sam avatar
Làm cách nào để phát hiện thay đổi lưu lượng và kích hoạt đường dẫn GitLab?
lá cờ cn
Sam

Chúng tôi có hai cụm etcd đang chạy trong Kubernetes, một cụm đóng vai trò chính (Một) và cái thứ hai đóng vai trò dự phòng (b). Chúng tôi cũng có gương làm gương vvdctl ở vị trí giữa hai cụm này, bây giờ vấn đề là nếu chúng ta chuyển lưu lượng truy cập từ cụm Một đến b sau đó cụm b trở thành chính và cụm Một

Điểm: 0
cr001 avatar
Openssl s_client shows CONNECT_CR_SRVR_HELLO only when -servername option provided
lá cờ tr

I have an HTTPS-enabled centOS7 server setup with GitLab/nginx, with an A record registered on a payed DNS and certificate verified by Let's Encrypt. (I will use gitlab.example.com here). The domain name has been tested to be accessible at least via ssh and plain HTTP.

With HTTPS, I can connect to the server using direct IP like https://x.x.x.x . Although the unsafe certificate error will pop up (due to d ...

Điểm: 1
Làm cách nào để tự động liên kết lịch sử cam kết với hệ thống bán vé?
lá cờ cn

Tổ chức của chúng tôi sử dụng Gitlab để lưu trữ tất cả các kho git của chúng tôi. Hầu hết các cam kết đề cập đến một (đôi khi nhiều hơn) vé Jira và/hoặc trình theo dõi vấn đề khác. Cái gì đó như:

Thêm tiện ích vào đồ trang sức

Jira: FOOBAR-1117
Dịch vụ Hiện tại: INC0000001319

hoặc thậm chí đơn giản là:

 ...
Điểm: 0
Gợi ý các phương án backup trên Godaddy VPS
lá cờ in

Tôi đã đăng ký GoDaddy VPS, nơi tôi đang lưu trữ các máy chủ GitLab. Tôi muốn hiểu các phương pháp sao lưu được sử dụng trong ngành để giữ an toàn cho dữ liệu. Tôi biết GoDaddy cung cấp gói sao lưu tự động hàng tuần. Tôi quan tâm đến kế hoạch sao lưu hàng ngày nếu có.

Điểm: 0
Cách chuyển biến môi trường trong gitlab để thiết lập cicd gitlab-ci.yml
lá cờ in

Chạy với gitlab-runner 14.5.2 (e91107dd) trên ibrahimrunner a8c7nx2r Chuẩn bị trình thực thi "shell" 00:00 Sử dụng trình thực thi Shell... Môi trường chuẩn bị 00:00 Chạy trên ip-172-31-5-177... LỖI: Công việc thất bại: chuẩn bị môi trường: trạng thái thoát 1. Kiểm tra https://docs.gitlab.com/runner/shells/index.html#shell-profile-loading